Spolek Staré Sovinecko

Naše činnost

Otevření pietního místa a svěcení pravoslavného kříže v Lomnici u Rýmařova

22.června 2019 v den 78. výročí napadení Sovětského svazu nacistickým Německem se v Lomnici konalo slavnostní shromáždění, na kterém jsme si připomněli padlé a zemřelé vojáky Rudé armády, kteří položili životy za naši svobodu. Na místě bývalého zajateckého tábora, kterým prošlo v letech 1940 – 1945 1400 zajatců, v nichž 300 zde zemřelo, byla umístěna znovunalezená socha plačící matky (bohužel torzo), pravoslavný kříž a informační vývěska. Shromáždění se zúčastnili pozvaní hosté, občané z Lomnice a z dalších obcí v okolí.

Úvodní projev přednesl Ing.Jaroslav Jelínek, předseda spolku Staré Sovinecko, který přivítal přítomné a připomněl historii pietního místa v Lomnici. Po hymnách Ruské federace a Československé republiky promluvil pracovník Muzea v Bruntále PhDr. Tomáš Niesner. V krátkém historickém exkurzu připomněl těžký život zajatců v táboře : „Sloužili jako levná pracovní síla, víceméně jako otroci, kteří budovali komunikace, dobývali kámen, dobývali stavební materiál a budovali muniční základnu. Ke konci války i naváželi munici do zdejšího muničního skladu.“

S pozdravnými projevy vystoupili : konzul Ruské federace Valerij Terentiev, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, starostové Bruntálu, Dlouhé Loučky, Moravskoslezského Kočova, Leskovce nad Moravicí a archivář evidenčních karet vězňů Roman Janas.

Vyvrcholením pietního shromáždění byla mše a svěcení kříže, kterou celebroval pravoslavný kněz Jan Langr, duchovní správce církevní obce v Uničově.

Předseda ing.Jaroslav Jelínek poděkoval všem institucím a občanům, kteří se na vybudování památníku podíleli. Na závěr jsme vyslechli ruskou píseň v podání pěveckého sboru z Dlouhé Loučky.

 

Josef Handl

 

 

 

 

 

Po stopách našich předků

 

    Ve středu, 1. května 2019, se uskutečnil již 13 ročník přespolního pochodu, nazvaného již jeho prvními organizátory, pochodem „Po stopách našich předků“.

    Cílem tohoto pochodu bylo již od samého počátku nejen vylákat lidi ven do přírody, ale především ukázat jeho účastníkům, jaké vzdálenosti museli dřívější obyvatelé panství Sovinec urazit, při plnění robotních povinností. 

    Je škoda, že někteří z těch, kteří každoročně absolvují tento pochod, dodnes nepochopili jeho historický podtext a na Sovinec si z výchozí obce Lomnice volí méně náročnou, silniční trasu. Na straně druhé, a tomu jsme velice rádi, přibývá díky spolku Staré sovinecko neustále těch, kteří na tento pochod vyrážejí z jiných obcí bývalého sovineckého panství. K pochodu se buď přidávají po jeho trase anebo přicházejí přímo na hrad Sovinec. Tak se stává hvězdicovitým, což bylo a je naším cílem.

    Náš spolek děkuje touto cestou všem těm, kteří se na organizaci pochodu jakýmkoliv způsobem podíleli. Ať již to bylo z Břidličné, Dětřichova, Huzové, Kněžpole, Jiříkova, Karlova, Paseky, Dlouhé Loučky, a i těm, kteří se postarali o občerstvení. Současně vyjadřujeme přesvědčení, že těch, kteří jdou nejen za poznáním jak přírody, tak i historie našeho kraje, bude i nadále přibývat.

 

Za spolek Staré sovinecko

Ing. Jaroslav Jelínek - předseda spolku

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

Pomník v Lomnici

Vy, kteří projíždíte Lomnicí, jste si zajisté povšimli, že naproti pamětního kamene, který připomíná válečné hrůzy 2. světové války, dnes stojí něco zcela nového.  Je to socha plačící matky, na pískovcovém podstavci, která byla do roku 1978 umístěna u hromadného hrobu zajatců  lomnického vězeňského lágru. 
Do letních měsíců letošního roku 2018 byla „uložena“ ve sklepních prostorách bývalého pivovaru Řádu německých rytířů v Bruntále. Protože se prostory sklepů opravují, měla být společně s ostatním materiálem vyvezena na smetiště. Od tohoto počinu ji zachránil spolek Staré sovinecko, který se ujal její nové instalace.
 Na svolané schůzce spolku bylo zcela jednoznačně rozhodnuto, že je nutné rychle reagovat a sochu zachránit. Předně jsme museli řešit její umístění. Jsme rádi, že jsme se dohodli se současnými majiteli pozemku, na kterém zajatecký tábor stál, a sochu mohli na jejich pozemek umístit. Jde o manžele Mirjam a Davida Tranovi, kteří nám navíc poskytli i kámen na kterém pomník stojí. Poté následovala řada odpracovaných hodin členů spolku, ale i občanů obce, směřujících ke zvelebení vybraného místa, převozu a usazení pomníku a dalším úpravám okolního prostoru. Všem je třeba za jejich nezištnou pomoc poděkovat. Jejich jmenný seznam je uveden ve vývěsce, která stojí opodál.
Jsme přesvědčeni, že již dnes vyjadřuje toto místo úctu k těm, kteří položili své životy za to, abychom my mohli žít v míru. K jeho dokončení tu připravujeme postavit dvouramenný pravoslavný kříž ( stával rovněž na společném pohřebišti ) a opravit sochu matky. Protože spolek nemá dostatečný finanční obnos k provedení opravy, hodláme požádat o pomoc místní obecní úřad a obyvatele obce.
 
listopad 2018
                                             Mgr. Drahomíra Jelínková
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda o historii Lomnice

Při příležitosti 73. výročí osvobození naší obce od nacistického zla uspořádal spolek Staré sovinecko besedu o lomnických historických událostech, právě z tohoto období. Hlavní slovo měl předseda spolku Ing. Jaroslav Jelínek. Ihned po uctění památky, položením kytic u pomníku válečných obětí, jsme se sešli v klubovně Spolkového domu. Beseda byla provázena spoustou dobových fotografií.

 

Hvězdicový pochod

Spolek Staré sovinecko pořádal v úterý 1. května 2018 již 12. ročník přespolního pochodu Po stopách našich předků na Sovinec.

Jednalo se o opětovné připomenutí cesty, kterou dřívější obyvatelé vesnic sovineckého panství museli absolvovat, aby na panských dvorech mohli plnit své robotní povinnosti vůči sovinecké vrchnosti. 

Start pochodu byl v ranních hodinách již tradičně u obecního úřadu v Lomnici. Účastníci pochodu byli nejen z Lomnice, Dětřichova, Jiříkova, Kněžpole, Křížova, Stránského, Albrechtic u Rýmařova, přidali se i někteří z Ryžoviště, Břidličné, ale i z Rýmařova a Bruntálu. Tato akce má svůj historický podtext, pochod není jen honba za ušlými kilometry, gulášem a pivem, ale je to i cesta za poznáním historie zdejšího kraje a některých jeho bezesporu krásných míst.

Letošní ročník pochodu byl organizačně poněkud odlišný, start nebyl jen v Lomnici, ale startovalo se již z několika míst. Stejný cíl a stejná idea. Letošního prvního ročníku tzv. hvězdicového pochodu, se startem v Dlouhé Loučce, se zúčastnili také členové Spolku Jáchyma Pivce z Klinštejna a Hradčan a příznivci této akce z Dlouhé Loučky, Plinkoutu, Křivé, Karlova, Paseky a Uničova.

Jaroslav Brachtl

 

Po stopách našich předků

Je za námi 1. květen a tedy i tradiční pochod „ Po stopách našich předků“, jehož se náš Spolek staré sovinecko organizačně, tak i pracovně  zúčastňuje. Počasí vynikající a tak i návštěvnost dobrá. Především nás překvapila velká účast dětí a to od těch nejmenších až po dorost.

Mrzí nás jen opětovné nepochopení námi nabídnuté spolupráce, protože jsme to byli právě my, kdo obecní úřad oslovil. Nakonec jsme byli nuceni reagovat na nesrovnalosti a uveřejnit náš plakát s některými změnami.

Jsme schopni pochopit, že některým účastníkům pochodu ne zrovna vyhovuje námi navržená trasa s ohledem na jejich zdraví a větší náročnost. A tak kvitujeme s povděkem to, že se nás u obecního úřadu k opravdu „Pochodu po stopách našich předků“ schází rok od roku víc a víc. Jsou mezi nimi i takoví, kteří jednoznačně odmítají jít jinou trasou. A za to jim patří dík. Pochopili totiž historický podtext a jsou připraveni si vyslechnout něco o dávné minulosti.  Pro ně a samozřejmě i pro všechny ty, které historie zajímá, jsme připravili povídání v Ryžovišti, na Bělidle, v Kněžpolském kostele a na samotném hradě Sovinci, kde jsme si povídali s průvodkyní.

A ještě něčím byl tento ročník zajímavý a výjimečný. Zúčastnili se ho poprvé zástupci a občané obcí Paseka a Dlouhá Loučka a tak se poprvé stal pochod hvězdicovým. Při společném přátelském posezení, spolu i se starostou obce Dl. Loučka, byly navázány nové kontakty a probrány možnosti další spolupráce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům spolku, kteří se této akce zúčastnili, zejména naší překladatelce Veronice, která přijela až z Prostějova s určitě nejmladším účastníkem, svým novým miminkem. Poděkování patří všem obcím za občerstvení při náročném pochodu a za odvoz unavených poutníků ze Sovince domů.

3. května 2018

Ing. Jaroslav Jelínek předseda spolku

 

V pátek 8.12.2017 uspořádal spolek Staré sovinecko, ve spolupráci se starostou Dlouhé Loučky Ladislavem Koláčkem, besedu o řádu německých rytířů. A to při příležitosti vydání kroniky Dlouhé loučky, kterou vydal již zmíněný spolek za neocenitelné podpory obce Dlouhá loučka. Přednášku vedl bruntálský historik, zaměstnanec bruntálského muzea PhDr. Tomáš Niesner.

Poutavá přednáška proběhla v místním kině v Dlouhé loučce. Atmosféra byla příjemná a dozvěděli jsme se opět spoustu nových informací a to i přímo z našeho kraje, kde Řád německých rytířů má své významné historické místo.

  

  

  

  

  

  

  

 

Oslavy osvobození

V úterý 9. května uspořádal spolek Staré sovinecko, za podpory Lomnických dospěláků a Klubu českého pohraničí Bruntál, společnou vzpomínku na osvobození Československa a i naší obce od hitlerovského fašismu.

Slavnostní akt započal v 16. hodin položením kytiček na společný hrob umučených zajatců. To bylo doprovázeno, slavnostním pochodem a českou hymnou, velice zdařile interpretovanou z akustického zařízení pana Romana Kressy. Poté seznámil přítomné s výstavbou a historií lomnického tábora předseda spolku Staré sovinecko, ing. Jaroslav Jelínek.

Druhá část se odehrávala ve Spolkovém klubu. Od 17. hodiny zde probíhala přednáška a později beseda, na téma nástup fašismu v Evropě, ČSR, ale i u nás v Lomnici, až do odsunu německého obyvatelstva, v roce 1946.  Přednášce, které předcházel tematický film, se s bravurou jemu vlastní zhostil, pan Dr. Tomáš Niessner z bruntálského muzea.

Touto cestou tedy děkujeme přednášejícímu, účastníkům ale i hostitelům za projevenou přízeň.

 

Lomnice květen 2017                                      ing Jaroslav Jelínek

 

 

Po stopách našich předků

V pondělí 1. května 2017 se uskutečnil již 11. ročník přespolního pochodu „Po stopách našich předků“ na Sovinec. Připomněli jsme si opětovně cestu, kterou dřívější obyvatelé, naší, ale i jiných vesnic sovineckého panství museli absolvovat, aby na panských dvorech mohli plnit své robotní povinnosti vůči sovinecké vrchnosti.

Start pochodu byl v ranních hodinách již tradičně u obecního úřadu v Lomnici. To, že tato akce má svůj historický podtext, chápe stále větší počet účastníků pochodu a my jsme tomu velice rádi. Chápou, že pochod není jen honba za ušlými kilometry, gulášem a pivem, ale že je to i cesta za poznáním historie zdejšího kraje a některých jeho bezesporu krásných míst.

A tak v pondělí odcházeli od obecního úřadu účastníci nejen z Lomnice, ale i z Bruntálu, Dětřichova, Sovince, Jiříkova, Kněžpole, Křížova a v Ryžovišti se k nám přidali i někteří z Ryžoviště a Břidličné. Potěšilo nás, že se letošního ročníku zúčastnilo hodně dětí  Všichni si se zájmem vyslechli historický výklad ing. Rechtorika v Ryžovišti, Ing. Jelínka na Blajše a v Křížově u kaple, a paní Dobešové v opraveném kněžpolském kostele.

  Zvýšeným zájmem o historii nabývá pochod konečně své poslání, se kterým jsme ho zakládali. A tak všem, kteří se nelehkého a krkolomného pochodu přes pole zúčastnili, děkujeme.

 

Staré sovinecko     ing. Jelínek

 

         2. května 2017  

 

  

Přednáška o historii sovinecka

Dne 9.12.2016 proběhla přednáška o historii sovinecka. Byla uspořádána příznačně přimo v srdci starého sovinecka v Jiříkově (kousek od hradu Sovinec) u příležitosti vydání nové kroniky.  Místní starosta Bohumil Hrnčíř poskytl útulné, vzorně vytopené místo, vhodné pro prezentaci a diskuzi.  Také výrazně pomohl při organizaci a díky němu se na místě sešla nečekaně velká množina místních obyvatel. Zájemci o historii přijeli i z dálky, což se obzvlášť cenilo, při nehostinném počasí, které ten večer vládlo nad krajem.

Přednášku uvedl předseda spolku Staré sovinecko  Ing. Jaroslav Jelínek. A hned na to se ujal slova všemi vážený host historik PhDr. Tomáš Niesner, obdivovaný svými posluchači a besedníky nejen pro svou výtečnou znalost historie, ale také kvůli své schopnosti poutavě vyprávět historická fakta pohádkovým způsobem. Na konci skvělé přednášky, provázené spoustou zajímavých obrázků, sklidil zasloužený potlesk. Nikomu se nechtělo zvedat ze židlí a odejít ze zvláštní atmosféry, navozené dotekem dávné i nedávné minulosti tohoto místa, tohoto kraje. Ale vše má svůj konec...

Na místě se prodávaly kroniky vydané naším spolkem. Samozřejmě největší úspěch měla poslední vydaná kronika tří obci Jiříkov, Křížov, Těchanov..

 

Pár fotografií pro vzpomínku:

       https://staresovinecko.nafoceno.cz/jirikov/20161209_170307.jpg             

Návštěva z Německa

Je tomu právě týden (18.5.2016), co přijela do naší obce návštěva  bývalých obyvatel Lomnice z Německa. Jednalo se konkretně o paní Marii Spies, ( rozená Ludwig), která se zde narodila před 75 lety. Jako dítě bydlela v domě č.11, který po odsunu obydlela rodina Němčíkova ( paní Topiářová je jednou z dětí Němčíkových). Dnes má tento dům č.10, a obývají ho mladí manželé Dudkovi. 

2016-05-22_7-44-18

Paní Spies přijela se svým synem a dcerou a jejich rodinami. Její návštěvu v naší obci zprostředkoval spolek Staré sovinecko ve spolupráci s manželi Marcelou a Petrem Bussinowem. Po prohlídce rodného domu, kterou s pochopením umožnili manželé Dudkovi, jsme v přátelském rozhovoru strávili ještě asi dvě hodiny v příjemném prostředí našich přátel Ing. Pavly Kocourkové a Romana Kressy. Po té jsme společně navštívili místní hřbitov, na kterém je pohřbena maminka paní Marie, která zemřela na podzim roku 1945. Bohužel, místo jejího posledního odpočinku jsme nenašli. Byla nám umožněna i prohlídka našeho kostela, za což byla návštěva velice vděčná. Děkujem.

cropped-2016-05-22_7-45-13.jpg

 

Celá galerie je zde: Návštěva z Německa                                                  Ing. Jaroslav Jelínek - předseda spolku

 

Pochod po stopách našich předků

1.5.2016 jsme se, jako každý rok, účastnili tradičního pochodu po stopách našich předků.  

Staré sovinecko hodnotilo

V sobotu 12.března se na „Staré stolárně“ V Lomnici sešli členové spolku Staré sovinecko, aby zhodnotili svoji práci v uplynulém roce 2015 a nastínili si svá předsevzetí pro rok letošní. Schůzka začala v 15. hod a zúčastnili se jí kromě členů spolku i pozvaní hosté.
 
Byli jsme rádi, že jsme ve svém středu mohli přivítat starostu Moravskoslezského Kočova pana Ing. Josefa Havlíka, za Mikroregion Rýmařovsko a redakční radu časopisu Rýmařovský horizont pana Ing. Marka a dva významné historiky z Bruntálu pana Cepka a pana Pavla Rapušáka, předsedu Klubu za starý Bruntál.
 
Jednání spolku se neslo v přátelském duchu. Předseda spolku Staré sovinecko zhodnotil práci s vydáváním kronik v r. 2015, spolupráci s obcemi v působnosti spolku. Poté zazněla zpráva o hospodaření spolku a vyúčtování dotace poskytnuté Olomockým krajským úřadem. Stejným způsobem probíhala i diskuze. Ta byla zaměřena povětšinou na historii našeho kraje a to jak sovinecka, tak i rýmařovska a bruntálska. Nemalou měrou se věnovala i vzájemné spolupráci všech zůčastněných. Schůzka byla pro všechny přítomné rozhodně přínosem do další práce.
 
Na závěr mi dovolte, abych za všechny přítomné poděkoval našim hostitelům za pohostinnost a paní Halině, která nás obdařila pekárenskými výrobky jejich firmy.
                             Ing. Jaroslav Jelínek  předseda spolku
 

Řád německých rytířů

Beseda na tém Řád německých rytířů proběhla v pátek 11.12.2015. Přednášel historik PhDr. Tomáš Niesner.

Jak je zřejmé z fotografií, proběhla tentokráte v Lomnici přednáška s besedou na stále aktuální téma Řád německých rytířů v minulosti a nyní. Přednášel nám jako vždy, náš osvědčený lektor, pan PhDr Tomáš Niesner  z Bruntálského muzea. Těší nás, že se této akce zúčastnil poměrně velký počet posluchačů všech věkových kategorií a že všichni odcházeli spokojeni. Za spolek Staré sovinecko, děkuji tedy všem za naši podporu. Naše poděkování patří rovněž panu Dr. Niesnerovi, který je na každou přednášku maximálně pečlivě připraven a jeho výklad je vždy vysoce profesionální. O tom nakonec  svědčí  jak účast na přednáškách tak i zájem diskutovat. Pro období příští se nám určitě podaří vybrat nějaké aktuální téma z naší historie.

                                  Ing. Jaroslav Jelínek ,   předseda spolku

KNĚŽPOLE
Jedním z členů našeho sdružení Staré sovinecko je nenápadná a milá dáma, paní Halina Dobešová z Kněžpole. Když jsem ji v minulém roce požádal o to, aby napsala něco o své vesničce a o své práci, se skromností jí vlastní, popsala jen historii a dále nic.
A tak je mou povinností, abych toto „nedopatření“ napravil a věci uvedl na správnou míru. Dnes je totiž již docela známé, že to byla právě ona se svým manželem Rosťou, kdo se největší měrou zasloužil o znovuvzkříšení  kněžpolského hřbitova a kostelíka. O celé této strastiplné cestě jsme si s nimi popovídali při naší návštěvě u nich a svědčí o tom zcela přesvědčivě i dokumentární film, uváděný opakovaně v programu televize NOE. Se souhlasem manželů Dobešových, jej rádi zveřejňujeme na našich stránkách.
Jsme velice rádi, že jsou v řadách našeho sdružení takoví lidé, jako Halina a myslím si, že na to můžeme být právem hrdi. Lidé, které nerozděluje příslušnost k náboženskému vyznání nebo jinému názoru, ale lidé, kteří jsou schopni si vzájemně naslouchat a respektovat se navzájem. A to se v dnešním světě moc nenosí.     Halino a Rosťo, díky .

 

 V Lomnici červen 2015                                                                                                              ing. Jaroslav Jelínek

                                                                                                                                                   předseda sdružení

Pokládání věnců

Při příležitosti 70. výročí osvobození obce Lomnice proběhl, pod záštitou obce Lomnice a občanského sdružení Staré Sovinecko, pietní akt s položením kytic u památníku obětí druhé světové války. Ing. Jelínek měl možnost účastníkům povyprávět nejen o zajateckém táboře v Lomnici, ale také o známém Čechoameričanovi Joe Hartmanovi.

   

  

     

 

Po stopách našich předků

Již 9. ročník prvomájového pochodu proběhl za široké účasti veřejnosti. odhad kolem 150 účastníků. Novinka na tomto ročníku byla znalostní soutěž s geografickými a historickými otázkami. Ing. Jelínek a Ing. Rechtorik na zastávkách vyprávěli příběhy, ve kterých byly zakódovány odpovědi na otázky kvízu. Kdo dobře poslouchal, měl naději na výhru věcné ceny. Letos to byly praktické turistické batohy s energetickou náplní.

Startující z Lomnice, kteří se rozhodli jít po původní trase, která byla o něco těžší než alternativní moderní.

Další fotky a video naleznete na stránkách účastníků zde:

Hodnotící zpráva Starého sovinecka

Občanské sdružení Staré sovinecko vzniklo z iniciativy mé osoby a pana ing. Rechtorika z Ryžoviště v závěru roku 2011. Na tomto místě je ovšem třeba říci, že tento úmysl jsem nosil v hlavě již dlouho předtím a čekal jsem jen na vhodnou příležitost. Na naši iniciativu postupně reagovali další naši členové. Někteří jsou s námi i dnes, někteří z různých důvodů odešli. Tato práce je zřejmě neuspokojovala a nesplňovala asi jejich očekávání nebo měli jiný důvod. Ať již tomu bylo tak, či onak je zapotřebí všem z tohoto místa poděkovat. V současnosti je nás 8. Svojí  četností se nemůžeme ani zdaleka rovnat jiným sdružením  podobného charakteru, ale o to nám nikdy nešlo. Neusilujeme o budování početné členské základny, ale o to, aby mezi námi byli opravdoví zájemci o historii vůbec a především o historii sovinecka. Snažíme se, abychom měli v našem kolektivu vždy alespoň jednoho člena z každé dílčí obce bývalého sovineckého panství. To se nám ale moc nedaří.  Vědomi si toho, že o historii našeho kraje toho místní obyvatelé moc nevědí, je naše činnost zaměřena především do osvěty. Nechtěli jsme se vydávat  cestou psaní místních kronik a to hlavně z toho důvodu, že každá takto vydaná historie obce je vzápětí napadána pamětníky a především historiky, kteří velice těžce nesou, že s nimi nebyla konzultována. A tak přichází v mnoha případech snaha starostů, kteří takto usilují o prezentaci své obce, vniveč. Abychom se těmto problémům vyhnuli, ale ve snaze přiblížit našim čtenářům dobu minulou, kdy v této oblasti byla převážná většina obyvatel německé národnosti, rozhodli jsme se, že svoji práci zaměříme jinam. A tak stěžejním bodem naší činnosti je překlad a tisk starých německých a předválečných kronik a materiálů sovinecka. Od roku 2012, kdy jsme s vydáváním započali, jsme pro příznivce historie připravili řadu publikací, které jsou svým obsahem jistě zajímavé a přinášejí nám i čtenářům ucelený přehled o dobách dávno minulých.

Jak sem se již zmínil, započali jsme v roce 2012 a to vydáním kroniky Jiříkova a publikace Tábor smrti a utrpení, jejímž autorem je Dr. Štěpán.  V roce 2013 to byly kroniky Ryžoviště, Lomnice (rozšířené vydání), Kněžpole a Tylova a v roce minulém, 2014 publikace o Dolní Moravici, Arnolticích a Valšovu. Pro letošní rok připravujeme a v současné době jsou ve stadiu překladu a grafických úprav kroniky Malé Štáhle, Moravskoslezského Kočova, Huzové a Křížova. Mimo těchto publikací by mělo vyjít tiskem osídlování Lomnice po roce 1945, které připravuje lomnický občan pan Mgr. Jaroslav Chytil.

Tak, jak jsem již naznačil, bez spolupráce by naše snažení bylo marné. Oceňujeme především přístup okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově, který nám ochotně vychází vstříc a poskytuje nám v digitální podobě základní materiály. Mimo těchto, získáváme písemnosti i ze soukromých zdrojů v ČR a i z Německa, kde jsou naši prodlouženou rukou manželé Petr a Marcela Bussinovi, kteří navázali kontakty se starousedlíky našich obcí.

Na tuto naši činnost jsou samozřejmě nutné peníze. Za uplynulé období let 2012 až 2014 jsme vyplatili za překlad a tisk téměř 290 tis. Kč. Na tomto místě je třeba poděkovat všem těm, kteří nám přispěli. Jsou to především obce v působnosti našeho sdružení, jmenovitě Jiříkov, Ryžoviště, Lomnice, Dolní Moravice, Huzová a Valšov. Bez jejich pomoci bychom v žádném případě nemohli naši činnost provozovat. Dále se sem řadí krajský úřad MSK, který nám z rozpočtu kraje poskytl v roce 2013 dotaci ve výši téměř 70 tis Kč. a krajský úřad OLK, který nám pro letošní rok, na překlad a tisk kroniky Huzové, přiznal dotaci ve výši 25 tis. Kč. V neposlední řadě jsou to naši známí a sponzoři a to p. Pěgřimek, Juráň, Červenka a tylovská firma Yanick, kteří nám poskytli dohromady téměř 30 tis. Kč. Všem, ještě jednou děkujeme.

Dík ale patří i všem těm, kteří se na kronikách podílí svoji prací. Jde o překladatele, kteří překládají texty ze staroněmčiny a to p. Bc. Kateřinu Jarmarovou, kastelánku hradu Sovinec, jejího tatínka a mladou paní Veroniku Schmittovou, kterou jsem objevil teprve nedávno a spolupráci s ní chráním jako oko v hlavě. Na místě je třeba také poděkovat  bruntálské tiskárně „ K tisk“, za vzornou spolupráci při tiskových a grafických korekturách a v neposlední řadě naší příznivkyni paní Handlové, za iniciativní pomoc a mé manželce Mgr. Drahomíře Jelínkové, za několikeré gramatické úpravy textů.

Mimo této činnosti organizuje naše sdružení vlastivědné přednášky o historii našeho regionu a sovinecka, zaměřené  na aktuální téma. Přednášejícími jsou vždy odborníci na slovo vzatí, ať již Dr. Niesner z bruntálského muzea, Dr. Háza z brněnské univerzity a nebo p. Mgr. Karel, známý rýmařovský historik. Škoda jen, že těchto přednášek se účastní poměrně málo posluchačů a navíc velice málo zájemců z řad školní mládeže. Je na škodu věci, že současné školy o nějakou historii obcí a okolí nejeví zájem. Z dětí tak tu máme vedle eurooken a europalet, euroděti, které tráví většinu svého volného času v autobuse a u počítačů a nikam nepatří. Ale to jiné téma, nad kterým by se měli zamýšlet především jiní.

Další naší činností je organizace turistických pochodů a to především na Sovinec a v poslední době i na Uhlířský vrch do Kočova. Pochod na Sovinec je pořádán ve spolupráci s obcemi Lomnice, Ryžoviště a Jiříkov, které jsou sponzory celé akce. Naší snahou je a to již od počátku těchto přespolních pochodů seznamovat jejich účastníky právě s historií jednotlivých obcí a míst, přes která se prochází. Také proto je tato akce nazvána pochodem „Po stopách našich předků“. V posledních letech, právě pro nepochopení záměru, je cesta některých účastníků volena zcela jinde a z pochodu se stává závod o to, kdo bude co nejdříve u občerstvovacích míst. Je to ale i svým způsobem vina naše, protože nedokážeme účastníky pochodu nijak zaujmout.

Vážení hosté, přátelé historie

Činnost našeho občanského sdružení můžete sledovat na našich internetových stránkách. Zde se dozvíte, jaké akce jsou již za námi, co připravujeme a veškeré zajímavosti z naší práce. Je jen na škodu věci, že naši členové nevyužívají stránek k tomu, aby prezentovali i svoji práci mimo sdružení, a přispěli tak k propagaci své obce. Příkladem může určitě být činnost paní Haliny Dobešové z Kněžpole, manželů Handlových z Arnoltic a jistě i dalších. Naše stránky jsou k dispozici, aniž bychom někdo prováděli nějaké korektury nebo chcete-li nějakou cenzuru. Rádi bychom, aby na nich bylo zveřejňováno vše, co by nějakou měrou přispělo k propagaci našeho regionu- sovinecka. Nedostatečný kontakt máme rovněž s místními periodiky ať již z Bruntálu tak i z Rýmařova o nějakých reportážích v rozhlase nebo televizi nemluvě. Naše činnost zřejmě není atraktivní pro lovce senzačních regionálních událostí. Výjimkou je ne zcela podařená relace v ostravském radiu.

Co říci závěrem. Ať už jsme chápáni okolím jakkoli, naše práce je jistě v daném prostředí zcela výjimečná. Pokud je mi známo není tu nikdo, kdo by provozoval podobnou činnost, což nám potvrzují i naše rozhovory se zástupci krajských úřadů, regionálních muzeí a archivů. Je tedy jen na nás, jak bude naše činnost v budoucnosti pokračovat. Můžu jen podotknout, že ze strany vedení obcí a nejen obcí, zájem o naši práci je, o čemž svědčí i řada dotazů, které jsou nám adresovány a to i ze zahraničí.

Dovolte mi tedy, abych vám všem, ať už našim členům, tak i spolupracovníkům i hostům popřál do dalšího období hodně zdraví, to především, hodně štěstí a zdaru v naší společné práci.

A na úplný závěr. Jménem sdružení děkuji našim dvěma členkám a to paní ing. Pavle Kocourkové, která nám umožnila udělat naši schůzku v jejich , bezesporu pěkném prostředí a paní Halině Dobešové, jejíž výrobky jste celou  dobu ochutnávali.

 

Ing. Jaroslav Jelínek
Předseda sdružení

Čarodějnické procesy

Dne 12.12.2O14 proběhla v Ryžovišti beseda na téma Čarodějnické procesy na Rýmařovsku. Přednášející  Mgr. Jiří Karel se zaměřil na oblast sovineckého panství, kde v podstatě začalo upalování čarodějnic a uváděl konkrétní případy z jednotlivých obcí.
Díky osvíceným radním z  Rýmařova se čarodějnické procesy ze Šumperka nerozšířily na Rýmařovsko.
Přednáška dále prohloubila naše znalosti z oblasti sovineckého panství.

                                                                              ing. Rechtorik František

 

 

 

       

Beseda v Dolní Moravici - Řád Německých rytířů

Ve čtvrtek 20.listopadu 2014 uspořádalo naše občanské sdružení, tentokráte ve spolupráci s obecním úřadem v D.Moravici, další z návštěv doby minulé a to na téma Řád německých rytířů. Přednášejícím byl opět osvědčený pan PhDr. Niesner z bruntálského muzea, který se jako vždy své úlohy zhostil s maximálním přehledem a znalostmi profesionála. Provedl všechny přítomné dějinami vzniku Řádu, získáváním moci a území v Evropě a samozřejmě i na Sovinecku a Bruntálsku až do současnosti. Přednáška byla velice zajímavá a poučná, o čemž svědčí i účast. Sdružení děkuje touto cestou obecnímu úřadu Dolní Moravice, jmenovitě p.starostovi Kopečkovi za poskytnuté prostory, přednášejícímu za dlouholetou vynikající spolupráci a všem návštěvníkům, kteří jste se přednášky účastnili. Vaše účast nás přesvědčuje o tom, že o podobné výlety do historie našeho kraje je zájem a je pro nás výzvou k pořádání dalších besed.

Ing. Jaroslav Jelínek  předseda sdružení

     

     

     

 

         

Beseda v Dolní Moravici

V pátek 8. Listopadu se v zasedací místnosti Obecního Úřadu  Dolní Moravice uskutečnil poslední z letošních přednášek o historii Sovinecka. Přednášku vedl , tak jak  už se stalo tradicí pan PhDr. Niezner z bruntálského muzea. Svým výkladem upoutal pozornost všech přítomných, zvláště potom , když svoje vyprávění zaměřil na místní obec a okolí.

Naše sdružení děkuje touto cestou především zastupitelstvu obce v čele s panem starostou Pavlem Kopečkem za zapůjčení místnosti, panu PhDr. Nieznerovi za poutavou přednášku a všem přítomným posluchačům z obce a okolí za účast.

 

Listopad 18.11.2013                                        

    ing. Jelínek Jaroslav – předseda sdružení

 

Prezentace nově vydaných kronik

Dne 31.8.2013 pořádalo o.s. Staré Sovinecko v rámci Dne obce Lomnice prezentaci nově vydaných kronik. Jedná se o kroniky obce Lomnice, Tylova, Ryžoviště a Kněžpole. Prezentaci zahájil předseda sdružení ing.Jelínek který nás seznámil s činností o.s.Staré Sovinecko a představil kroniky obce Lomnice a obce Tylov, potom dostala slovo paní Dobešová, která představila kroniku obce Kněžpole. Pan Rechtorík Martin nám představil kroniku obce Lomnice  a pan Mgr. Chytil nás obeznámil s pověstmi týkající se obce Lomnice a představil nám část ze svoji sběratelské sbírky. Poté následovala beseda nad dobovými fotografiemi promítané pomocí projektoru a  účastníci besedy si mohly rovněž prohlédnout předměty ze sbírek p.Rechtorika Františka z Ryžoviště a p. Mgr. Chytila za co p.Rechtorikovi a p. Mgr. Chytilovi děkujeme. Účastníci besedy si mohli rovněž zakoupit prezentované kroniky.

Děkujeme občanům za účast a rádi se s vámi setkáme na dalších besedách, pořádané o.s.Staré Sovinecko.

 

Postopách našich předků - Uhlířský vrch

V rámci naši vlastivědné a turistické činnosti jsme se 27.července vydali tentokrát z Lomnice na Uhlířský vrch u Bruntálu. Byl to  první ročník tohoto pochodu, uspořádaný námi jako připomínka procesí, které naši tylovští občané vykonávali k návštěvě kostela  Panny Marie Pomocné.

Doprvázelo nás velice teplé, až tropické počasí, které bylo příčinou, že to mnozí již dopředu vzdali. Zdravé jádro se ale sešlo a tak celá  trasa pochodu byla provázena zdravým humorem a dobrou náladou. Cestou jsme absolvovali dvě příjemné zastávky a to ve Valšově na  zmrzlinu a kávu a na penzioně " Farma" v Kočově, kde jsme se posilnili i nějakým pokrmem. Do cíle naší cesty jsme dorazili asi ve 13.00 hod. Na místě jsme byli očekáváni ředitelkou bruntalského muzea paní Dr.Ĺubicí Mezerovou, která nás seznámila s historií tohoto poutního místa. Ta navíc pozvala pana Karla Peschkeho, který nám kostel otevřel a umožnil nám i jeho prohlídku zevnitř. Mimo to jsme se dověděli podrobnosti o rekonstrukci kostela, která tu v nedávné minulosti probíhala a o dalších plánech do budoucna. Naše námaha byla patřičným způsobem oceněna a výlet splnil naše očekávání. Chci věřit tomu, že mezi námi poutníky se nenašel nikdo, kdo by nebyl spokojen.

A tak mi dovolte abych poděkoval paní Dr.Mezerové a panu Peschkeovi za jejich vstřícnost a samozřejmě vám všem, kteří jste našemu občanskému sdružení vaší účastí vyjádřili podporu a podpořili tak chuť do naši další práce.

 

Lomnice 28.7.2013                                                                                        

          ing.Jaroslav Jelínek

                                                                                                                                   předseda sdružení

 

    

   

   

   

    

                              

 

 

Pietní akt

Dne 7.5.2013 se členové sdružení Staré Sovinecko zůčastnili pietního aktu, položení kytice u památníku sovětských vojáků, popravených na sklonku 2. světové války v pobočce koncentračního tábora Osvětim,který byl umístěn v Lomnici.

Památník je umístěn na hřbitově v Lomnici a pietní akt, pořádaný OÚ Lomnice a klubem za České pohraničí  Bruntál, se konal  v rámci  67 výročí osvobození  obce Lomnice Sovětskou armádou.

 

Po stopách našich předků

Stalo se tradicí, že 1.května organizuje naše sružení Staré sovinecko, společně s obecními úřady Lomnice, Ryžoviště a Jiříkov přespolní pochod "Po stopách našich předků". Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy jsme vyrazili již posedmé,tentokráte s mezinárodní účastí, protože v našem pochodu šla rodina  bývalých občanů Lomnice, Kolbových z Německa. Jsme rádi,že se pochodu zúčastňuje stále početnější skupina lidí a to všech věkových kategorií, což dokladují naše pořízené snímky z akce.Pochod je vždy zpestřen vlastivědným a historickým povídáním člena našeho sdružení ing. Fr. Rechtorika .A tak nám nezbývá, než za všechny organizátory akce vyjádřit poděkování všem těm, kteří se i přes nestálé počasí zúčastnili a svoji přítomností tak ocenili naši práci.

                                                                                                           ing. Jaroslav Jelínek

                                                                                                            předseda sdružení

 

Beseda v Ryžovišti 26.4.2013

V pátek 26.4. v 19.hod. se uskutečnila v multifunkčním domě Ryžoviště další z besed o historii Sovinecka, tentokrát se zaměřením na hostitelskou obec Ryžoviště. Přednášejícím byl,stejně jako v Lomnici, pan RNDr. Niezner pracovník okresního muzea v Bruntále.Naši besedu navštívil i předseda Klubu za starý Bruntál pan Pavel Rapušák, což nás velmi potěšilo.
Pan RNDr. Niezner provedl svým poutavým přednesem všechny účastniky besedy celou historií sovineckého panství od jeho vzniku až do současnosti.
Beseda byla doplněna řadou velice hezkých historických fotografií a dalších cenností za soukromé sbírky pana ing. Františka Rechtorika, člena našeho sdružení.Jak beseda, tak i výstava měly veliký úspěch a byly návštěvníky honoceny velice pozitivně.
Naše občanské sdruženi děkuje tedy, mimo jiné i touto cestou,  přednášejícímu za přednes a účastníkům besedy za jejich podporu v naší práci.
 
                                                                                                                    Ing. Jaroslav Jelínek
                                                                                                                  předseda obč.sdružení
 
 
 
   
 
 

Beseda ke dni Obce Lomnice dne 31.8.2012

Dne 31.8.2012 v 18.00 hod. pořádalo Občanské sdružení Staré Sovinecko společně s Obecním úřadem Lomnice besedu ke dni Obce Lomnice na téma Staré Sovinecko.Beseda měla mezi zůčastněnými občany kladný ohlas a to díky  panu RNDr Niesnerovi,který besedu řídil a seznámil nás s historií Sovinecka a okolí.

Kladný ohlas měla i výstavka historických sbírek pana Rechtorika z Ryžoviště.

Pořadatelé děkují občanům za účast a věříme že to nebyla poslední beseda pořádána v Lomnici.

Beseda Staré Sovinecko

Dne 27.4.2012 proběhla v multifunkčním domě v Ryžovišti beseda na téma Staré Sovinecko. Besedu vedl PhDr Háza Zdeněk z Masarykovi univerzity v Brně. Dozvěděli jsme se o migraci obyvatelstva na panství Sovineckém v období 17. století. Beseda byla vedena na vědecké úrovni co některé posluchače odradilo. Pořadatelé děkují velkému počtu posluchačů, kteří se této besedy zúčastnili.

    

    

    

Činnost před oficiálním založení  Občanského sdružení Staré Sovinecko.


   

            

         

 

 

Návštěva v Lomnici.

Dne 3.září 2011 navštívila Lomnici rodina Kolbových z Německa. Je to rodina, která do roku 1946 žila v naší obci. Protože s našim sdružením udržuje kontakt, obrátila se na nás o pomoc při zajištění některých služeb. Rádi jsme jim vyhověli a těší nás, že se jim v Lomnici, ale i v okolí líbilo. O tom svědčí řada fotografií,které nám poslali.


Besuch in Lomnice.

Am 3. September 2011 besuchte Familie Kolben aus Deutschland Lomnice. Es ist eine Familie, die in unserem Ort bis zum Jahre 1945 lebte. Da sie mit unserer Gemeinschaft  pflegt, wendeten sie sich an uns mit der Bitte,einige Dienstleistungen für sie sicher zu stellen. Wir kamen Ihnen entgegen und es freut uns sehr, dass sie den Aufenthalt in Lomnice, aber auch in der näheren Umgebung genossen. Dies bezeugen auch einige Fotografien, die sie uns schickten.